Průzkumné a výzkumné práce

V posledním období byly prováděny průzkumně prolongační práce na třech místech:

V chodbě Sifonové byl čerpán koncový třetí sifon, v němž se podařilo proniknout do vzdálenosti 15 m a hloubky 5-6 m. Volné prostory zde vytváří potok tekoucí z neznámé jeskyně od Hostěnického propadání I. Koncové místo se nachází několik metrů pod úrovní potůčku v neznámé jeskyni (trativodu) v níž se nacházejí škrtící místa, přes které v době vyššího vodního stavu celý průtok neprojde a přebytečná voda se přes třetí, druhý a první sifon vytlačuje chodbou Sifonovou  ke konci Nové Ochozské, kterou pak odtéká přes celou jeskyni do Hádeckého údolí. Při průzkumu prováděném v době sucha neustále přes sedimenty silně prosakovala voda z neznámého pokračování a situace byla ohodnocena  vysokým rizikem náhlého provalení a zatopení úzké a nízké uvolněné přístupové cesty v zasedimentovaném sifonu. Práce jsou zde nyní přerušeny.

Chodba U kužele představuje nadějný směr pokračování jeskyně směrem pod Kamenný žlíbek. Pracoviště vyžaduje stejně jako práce ve třetím sifonu chodby Sifonové nucený přívod vzduchu. Jeskynní sedimenty zpevněné sintrem je třeba prorážet kangem, což rovněž vyžaduje dostupnost elektrického proudu. Pro tyto těžkosti zde byly práce zastaveny.

Chodba Zkamenělé řeky: po provedeném sedimentologickém výzkumu bude tato výzkumná sonda použita pro deposici materiálu z prolongačního průkopu  v nezpevněných sedimentech. Má se za to, že chodba Zkamenělé řeky je fragmentem části Ochozské jeskyně vytvořené podzemní Říčkou, ač všechny ostatní známé prostory se připisují Hostěnickému paleotoku.

Odborný výzkum se zaměřuje na hydrologii infiltrace srážek do krasového terénu s ohledem na řešení  vztahů mezi srážkami a množstvím a pohybem krasově autochtonních vod, projevujících se jako skapy do jeskyně. Současně s touto problematikou je řešena karsologická problematika rychlosti přírůstků krápníkové hmoty během roku a rychlost  denudace vápencové horniny. Zvlášť je zkoumán vliv půdního pokryvu a tektoniky horniny na dobu a směr pohybu vody v zóně vertikální krasové cirkulace. V jeskyni jsou instalována zařízení samočinně odebírající vzorky skapových vod a zaznamenávající změny v intenzitě skapu a některých chemických parametrů. Tento výzkum je mnohaletý a přes odlišnosti jednotlivých let dovoluje posuzovat celkový trend. Soustředěné odtoky vod z povrchu terénu do krasového podzemí ponory a jejich podzemní cesty jsou studovány  hydrochemickými metodami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*